Kral Dairesi

2 çift kişilik yatak, 2 tek kişilik yatak
170
Diğer Odalarımız
Özel indirim ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bültenimize kaydolun!
Bilgilendirme Metni
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
a) Veri SorumlusuGRAND KARTAL TURİZM TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.Özel nitelikli sağlık verileriniz, rezervasyon iptali süreçlerinde sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.Özel nitelikli sağlık verileriniz, otelimizde konaklamanız ve SPA hizmetlerinden faydalanmanız durumunda veya günübirlik SPA hizmetlerinden faydalanmanız durumunda mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.Özel nitelikli sağlık verileriniz, alerjen bilgilerinizi tarafımıza iletmeniz suretiyle, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla söz konusu kişisel verileriniz “Ticari Elektronik İleti” gönderimi faaliyetimize ilişkin olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.
Otelimizde konaklamanız veya otelimizi ziyaret etmeniz ve ortak alanlarda bulunan ziyaretçi defterini kullanmanız durumunda, bu kullanım dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz ortak alanlarda ve/veya internet sitemizde yer alabilecek, söz konusu kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.
c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan, internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz üzerinden, e-posta adreslerimiz üzerinden, iş ortaklarımız tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir.d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesiveya talep edilmesi halinde, ilgili kamu kurum, kuruluşlarına ve özel hukuk tüzelkişilerine aktarılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımıza sır saklama yükümlülüğüçerçevesinde gerektiği kadar aktarılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla JandarmaKimlik Bildirim Sistemi’nin kullanılması suretiyle, kimlik bilgileriniz Jandarma ile paylaşılacaktır.
e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki HaklarınızKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • “Fatih Mh. Kökez Sk. No:23 Karacasu 14020 BOLU” adresindeki Şirketimize kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile bizzat gelerek,
 • grandkartal@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gazellehotels.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevaplandıracaktır. Başvurunuza, Şirketimiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir. İlgili Kişi Başvuru Formu’na internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.

REZERVASYON